top of page

Lik̓ʷala Greetings

 

Yo                                                     Hello

Həlakasl̓a                                          Goodbye

Wixsas?                                            How are you?

Wixsas x̌ʷa ǧəʔalax̌?                          How are you this morning?

Wixsas x̌ʷa nalax̌?                              How are you this day?

Wixsas x̌ʷa dᶻakʷax̌?                          How are you this evening?

Wixsas x̌ʷa ǧanuƛ?                             How are you tonight?

Həlakasm̓aw̓isλa                                Goodbye for now

 

Well wishes

ʔik la x̌us ǧəʔalax̌                              Good Morning (good be your day)

ʔik la x̌us nalax̌                                  Good Day (good be your day)

ʔik la x̌us dᶻakʷax̌                              Good Evening (good be your dusk)

ʔik la x̌us ǧanuƛ                                 Good night (good be your night)

ʔik la x̌us mex̌ʔinē                              Sleep good (good be your sleep)

 

 

Wixsas?                                                  How are you?

Wixst̓əʔas                                               And how are you?

ʔixmən                                                    I am good.

Qəlkən                                                    I am tired.

C̓əx̌q̓ən                                                    I am sick.

bottom of page